Visselblåsning

Inom Uniwater är medarbetares hälsa och säkerhet en prioriterad fråga.

Alla medarbetare i alla portföljbolag ska ha möjlighet och känna sig bekväma att kontakta en chef i sin organisation som ett första steg. Om överträdelser av denna policy har bevittnats eller misstänks kan detta rapporteras. Det kan göras muntligen direkt till närmaste chef eller via e-post till codeofconduct@Uniwater.se

Visselblåsning

All rapportering kommer att hanteras konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Uniwater ser allvarligt på överträdelser. Vi har en verksamhet som ska präglas av hög affärsetik och moral.  Uniwater strävar efter att erbjuda ett stödjande klimat där medarbetarna ska känna att de i förtroende kan rapportera fall av misstänkta överträdelser.

Det kan dock finnas situationer där intern och direkt hantering av ett problem i ett specifikt bolag inte känns bekväm eller ens är möjlig. Detta kan vara oro eller misstankar relaterade till VD, styrelsemedlem eller en företagsrepresentant från våra ägare, Nalka Invest etc.

För dessa situationer finns Nalka Invest WhistleB-kanal, en säker kanal för rapportering och dialog.

Denna tjänst hanteras av tredje part, WhistleB

Länk kommer

Genom denna kanal kan medarbetare i Nalkas portföljbolag konfidentiellt kommunicera oro och misstankar kring oegentligheter, direkt till Nalka utan kännedom om portföljbolagets VD eller styrelse.