Specialister inom VA-infrastruktur med verksamhet inom fyra områden

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamhet olika specialistområden, som hanterar alla steg av vattnets kretslopp i samhället. Från vatten- och reningsverk till underhåll och renovering av vattenledningar.   

Genom att föra samman bolag inom olika områden främjar vi samverkan och skapar värdefulla synergieffekter som är till nytta för såväl våra dotterbolag som kunder.

Water Treatment

Vatten- och avloppsrening är en förutsättning för rent dricksvatten till samhället och för renare vatten till naturen. Inom området är våra specialister verksamma inom utveckling, byggnation och renovering av reningsverk.

Läs mer om Water Treatment

 

Aquasvea

Aquasvea projekterar och levererar kompletta vatten- och reningsverk, för offentliga och privata kunder. Aquasveas tjänster omfattar såväl funktions-som utförandeentreprenad.

Elva

ELVA är en av de ledande leverantörna inom om- och nybyggnationer av vatten- och avloppsreningsverk.

Emendo

Emendo levererar kompletta avloppsreningsverk för 50-5000 pe till kommuner och samfälligheter samt erbjuder ombyggnationer och driftstöd.

Pumping Stations

Pumpstationer har en grundläggande funktion i infrastrukturen för vatten och avlopp. Uniwaters specialister erbjuder pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt.

Läs mer om Pumping Stations

 

ASB

ASB konstruerar, programmerar och tillverkar apparatskåp samt installerar och drifttar elanläggningar.

Dala Kommunalteknik

Dala Kommunalteknik är en komplett leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avlopp.

IBAB

Industri & Bygginstallationer i Norden AB (IBAB) leder, tillverkar och genomför montage inom vatten och avlopp. IBABs tjänster omfattar renovering, ny- och ombyggnation av centrala anläggningar i VA-nätet så som pumpstationer och vatten- och reningsverk.

Norvatek

NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.

Rostfria VA-system

Rostfria VA-system är experter på rostfria pumpstationer och producenter av skräddarsydda spillvattenstationer.

Products

En fungerande VA-infrastruktur ställer höga krav på kvalitativa specialprodukter. Inom området arbetar Uniwaters specialister för att leverera och distribuera VA/VVS-produkter till projekt över hela Norden.

Läs mer om Products

ABAT

ABAT tillverkar specialprodukter för byggindustrin, främst olika typer av luckor i aluminium och rostfritt.

Ibeco

IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS produkter i Sverige.

Solutions

VA-infrastrukturen är i ständigt behov av underhåll och utveckling. I Uniwater Solutions samlar vi nischade specialister inom VA-infrastrukturtjänster som kan möta anläggningsägares behov både idag och i framtiden.

Läs mer om Solutions

Proco 

Proco Services erbjuder patenterade metoder för blockering och anborrning, som möjliggör rörarbeten utan irriterande störningar för kunden.

Svanesunds Rör

Svanesunds Rör kännetecknas av specialistkunskap, hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Tonisco

Tonisco är baserat i Finland och erbjuder underhållstjänster och produkter för anborrning och blockering inom VA, fjärrvärme, fjärrkyla och industri.