Hållbarhet

Tre dimensioner av hållbarhet

Uniwaters uppförandekod bygger på tre pelare: Miljömässiga, sociala och ekonomiska. Den hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen så att både våra arbetsplatser och vår omvärld blir lite bättre. Det är så vi tar ansvar

Så här arbetar vi för säker arbetsmiljö

Inom Uniwater är medarbetares hälsa och säkerhet en prioriterad fråga inom vårt ESG-arbete. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, dvs de sociala, organisatoriska och fysiska aspekterna. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att de som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom Uniwater har den kunskap som krävs. Bland annat genom utbildning i systematisk arbetsmiljö (SAM). Målsättningen är att säkerställa att vi har väl fungerande arbetsmiljöer, utan hälsorisker. Det är en grundpelare för att våra medarbetare ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete optimalt.

Vår uppförandekod visar vägen

Uniwater vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta ska vi arbeta aktivt med klimat- och miljöåtgärder och ett starkt socialt engagemang. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Visselblåsning

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Det 6e globala målet handlar om att säkerställa tillgången på rent vatten och sanitet för alla runt om i världen. I Sverige ser vi det som en hygienfaktor. Men det vi idag tar för givet kommer inte av sig självt. Sverige består av tusentals mil med kommunala vattenledningar som ligger nedgrävda i marken. Kommunernas vattenledningssystem ska hantera både dagvattenspillvatten och dricksvatten. Till dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten är det vatten som blir när du duschar, diskar, tvättar eller använder toaletten. Dricksvatten är det vatten du har i kranen och dricker duschar och tvättar i. För att det skall fungera som vi är vana vid behöver det finnas pumpstationer och reningsverk. Det är där Uniwater kommer in.

Tillsammans bidrar vi med rent vatten i samhället

Vatteninfrastruktur - en framtidsbransch

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Ibeco Rental är föregångare inom uthyrning i VA-branschen.

Uniwater-bolaget Ibeco, med huvudkontor i Borlänge, har en ledande position i Norden inom försäljning av kundspecifika VA- och VVS-lösningar. Sedan 1988 har Ibeco även erbjudit kunder möjligheten att hyra VA-utrustning efter behov. Initialt skedde uthyrningen primärt lokalt i Borlängetrakten. Med åren har affärmodellen utvecklas, blivit rickstäckande och 2020 växlades satsningen upp. Urban Edlund på Ibeco Rental i Göteborg var den första medarbetaren som rekryterades för att arbeta renodlat med uthyrningsverksamheten.