Hållbarhet - från ord till handling

Uniwater växlar upp satsningarna inom hållbarhet

Uniwater arbetar aktivt för miljömässig, social och affärsmässig hållbarhet. Som en av Sveriges största aktörer inom VA-infrastruktur har vi ett stort ansvar att agera föredöme och bidra till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Vi ska vara en nytänkande och ansvarstagande aktör som driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vårt målsättning är att vara branschledande inom hållbarhet 2025.

Vårt hållbarhetsarbete

För Uniwater handlar miljö- och samhällsansvar om att arbeta ansvarsfullt för att nå förbättringar kontinuerligt över tid. Arbetet utgår från en koncerngemensam strategi och sex hållbarhetsmål: energireducering, minskad klimatpåverkan, ökad cirkularitet, ökad jämställdhet, ökad medarbetarnöjdhet samt ökad kompetensutveckling.

Våra sex hållbarhetsmål guidar oss i det dagliga arbetet. Med tydliga mål kan vi samla kraft inom organisationen och det är många av Uniwaters medarbetare brinner för de här frågorna.

Tillsammans kan vi åstadkomma positiv förändring. Vi ska vara en ansvarsfull och nytänkande partner som är driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

De globala målen

För att kunna göra verklig skillnad riktar vi våra hållbarhetsinsatser i första hand mot de områden där de ger störst positiv effekt. Utöver hållbarhetsmålen har Uniwater valt att prioritera fem globala mål inom FN:s Agenda 2030 som är nära förknippade med vår verksamhet. Vi stödjer våra kunder i målsättningen att säkerställa rent vatten och sanitet för alla. Därutöver fokuserar vi på att arbeta inom jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion.

– Miljö och jämställdhet är väldigt viktiga frågor och kommer att bli ännu viktigare framåt. Vi är medvetna om att Uniwater är en central aktör med tanke på vår storlek samt att kärnan i allt vi gör är att bidra till rent vatten i samhället. Vi påverkar individer, samhälle och miljö i vårt dagliga arbete, säger Therese Löwenberg.

Hållbar produktion och mindre utsläpp från cement för mindre klimatpåverkan

Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål, där vi bland annat prioriterar mål 12. Mål 12 fokuserar på strukturer för mer hållbar konsumtion och produktion. Vi ser att vi kan göra skillnad såväl brett som djupt inom detta mål genom att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Här arbetar vi exempelvis med att anpassa inköpen av cement och stål – två material som orsakar förhållandevis stora koldioxidutsläpp vid tillverkning. Vi jobbar med utvecklade material och med medvetna. Allt hänger ihop, precis de globala målen.

minskad klimatpåverkan genom nya material och ständiga förbättringar. Pumpstation.

Degerfors energieffektiva vattenverk renar dricksvattnet utan kemikalier

Kärnan i allt vi gör inom Uniwater är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Vår målbild för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Ett projekt som lever upp till alla tre delar är det nya vattenverket i Degernäs, strax utanför Degerfors, där Uniwater-bolaget ELVA AB har varit totalentreprenör med ansvar för utformning och byggnation. Vattenverket invigdes i maj 2022.

Uniwater fokuserar på energireducering för att nå hållbarhetsmål

Kärnan i allt som görs inom Uniwater-koncernen är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Målbilden för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Arbetet guidas av FNs globala mål, där man bland annat prioriterar mål 12 med fokus på att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Inom ramarna för mål 12 arbetar Uniwater bland annat med energireducering. Här drar koncernen nytta av sin storlek och unika bredd av kompetenser inom el, VA-produkter, pumpstationer och vattenverk. Samarbete och kunskapsöverföring specialister emellan accelererar utvecklingen.

Så här arbetar vi för säker arbetsmiljö

Inom Uniwater är medarbetares hälsa och säkerhet en prioriterad fråga inom vårt ESG-arbete. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, dvs de sociala, organisatoriska och fysiska aspekterna. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att de som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom Uniwater har den kunskap som krävs. Bland annat genom utbildning i systematisk arbetsmiljö (SAM). Målsättningen är att säkerställa att vi har väl fungerande arbetsmiljöer, utan hälsorisker. Det är en grundpelare för att våra medarbetare ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete optimalt.

Vår uppförandekod visar vägen

Uniwater vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta ska vi arbeta aktivt med klimat- och miljöåtgärder och ett starkt socialt engagemang. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Vatteninfrastruktur - en framtidsbransch

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Ibeco Rental är föregångare inom uthyrning i VA-branschen.

Uniwater-bolaget Ibeco, med huvudkontor i Borlänge, har en ledande position i Norden inom försäljning av kundspecifika VA- och VVS-lösningar. Sedan 1988 har Ibeco även erbjudit kunder möjligheten att hyra VA-utrustning efter behov. Initialt skedde uthyrningen primärt lokalt i Borlängetrakten. Med åren har affärmodellen utvecklas, blivit rickstäckande och 2020 växlades satsningen upp. Urban Edlund på Ibeco Rental i Göteborg var den första medarbetaren som rekryterades för att arbeta renodlat med uthyrningsverksamheten.