Vår uppförandekod visar vägen

Inom Uniwater är medarbetares hälsa och säkerhet en prioriterad fråga.

Uniwater vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta ska vi arbeta aktivt med klimat- och miljöåtgärder och ett starkt socialt engagemang. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Rätt beslut i vardagen.

Grunden för uppförandekoden är våra värderingar – kunskap, gemenskap och kvalitet. Vår uppförandekod hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen; beslut som påverkar oss alla och som gör både våra arbetsplatser och vår omvärld lite bättre. Det är så vi tar ansvar.

Kort sammanfattning av Uniwaters uppförandekod

Ekonomisk hållbarhet

Innebär att vi arbetar med frågor som berör mutor och korruption, etiska investeringar samt att vi bidrar till samhället.

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi arbetar för att hitta resurseffektiva affärsmodeller

Miljömässig hållbarhet

Här ligger fokus på hur vi påverkar miljön och vad som görs för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Vi ställer krav på inköpta produkter
 • Vi använder förnybara energikällor

Social hållbarhet

Innefattar vårt arbete med mänskliga rättigheter, rättighet till hälsa, trygghet, utbildning och rättvisa.

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi strävar efter respektfull och professionell kommunikation
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi accepterar inte tvångsarbete eller ofrivilligt arbete
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet