Samhället

Vattnets kretslopp och samhället

Vattnets väg
Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som kommande generationer ska dricka. Jordens vatten förbrukas inte. Det används och återförs i ett evigt kretslopp.
Vårt dricksvatten hämtas från vattentäkter. Därefter renas det i vattenverk och levereras som dricksvatten via ledningsnät ända fram till kranen. Det använda dricksvattnet rinner sedan ut i avloppet via avloppsledningsnät till reningsverket. Där renas vattnet i flera steg innan det leds tillbaka till naturen. 

Vattenutmaningar
Här i Norden har vi tillgång till mycket vatten. Men det betyder inte att rent vatten är en självklarhet. Några av de vattenrelaterade utmaningar vi står inför är:

• Övergödning och algblomning i sjöar och hav när ämnen som fosfor och kväve tillförs vattnet på grund av mänskliga aktiviteter.

• Svårnedbrytbara och farliga ämnena i samhället påverkar vårt vatten negativt.

• Klimatförändringar förväntas medföra mer intensiv nederbörd, ökad risk för översvämningar och förorening av vattentäkter där vi hämtar vårt dricksvatten.

• Grundvatten på många platser riskerar att förorenas eller överexploateras.

Vattenutmaningar globalt:

• 2015 uppskattade FN och WHO att antalet människor utan tillgång till rent vatten var fler än 650 miljoner och att antalet utan tillgång till någon form av toalett var fler än 2,3 miljarder människor.
• Till följd av den globala uppvärmningen beräknas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner runt om i världen.

Avlopp
Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och vår miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. För att hantera avloppsvattnet i norden har vi tusentals reningsverk och hundratusentals kilometer avloppsrör.

Dricksvatten
Kallt dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det finns cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden, men det är bara en liten del som går att använda som dricksvatten. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter* vatten per person och dygn fördelat ungefär så här:

60 liter för personlig hygien
30 liter för toalettspolning
15 liter för disk
15 liter för tvätt
10 liter för mat och dryck
10 liter övrigt

*Siffran baseras på statistik från vattenmätare över hela Sverige.