2023-03-28

Kompetensförsörjning – en prioriterad framtidsfråga

Medarbetare på Uniwater
Kärnan i Uniwaters verksamhet är att bidra till rent vatten i samhället, genom att utveckla hållbar infrastruktur för vatten och avlopp. Målbilden för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. En central del i arbetet är att vara en attraktiv arbetsgivare i branschen, där människor trivs och vill växa. Detta är särskilt viktigt eftersom VA-branschen i stort upplever att kompetensbrist riskerar att bli en broms för samhällsutvecklingen. Därför arbetar Uniwater aktivt för att attrahera framtidens talanger och för att säkra och effektivisera kompetensförsörjningen. Koncernen erbjuder också möjligheter till vidareutveckling inom olika kunskapsområden, inte minst i hållbarhetsfrågor.

Att bidra till samhällsnytta skapar stolthet

Uniwater är en koncern med en gemensam värdegrund, och varje dotterbolag har sin egen kultur och specialisering. Bolagen samverkar för att skapa bättre lösningar för både ägare och användare av VA-infrastruktur. Förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare är avgörande för att Uniwater ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare både vill och kan göra skillnad i samhället.

– Vi vet att VA-branschen är ganska okänd för många, både bland studenter och yrkesverksamma. Därför jobbar vi för att synliggöra branschen och presentera den bredd av yrkesroller som finns med allt från säljare, projektledare och ekonomer till svetsare, montörer och betongarbetare. Vi ser stora fördelar i att arbetsplatserna blir mer jämställda och med ökad mångfald, säger Ulrika Stevrell, HR-ansvarig inom Uniwater.

En spännande bransch i ständig förändring

Utifrån ett arbetsgivarperspektiv finns det några viktiga trender att ta hänsyn till. Klimatförändringar ställer krav på anpassning av kommunernas VA-system. Många kommuner har också ett stort upprustningsbehov av gamla VA-system. Digitaliseringen fortsätter att omvandla branschens arbetssätt, vilket ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling men också ökat säkerhetstänkande. En ökad medvetenhet hos dagens medarbetare, morgondagens arbetskraft och kunder innebär också att det ställs krav på ett integrerat och aktivt hållbarhetsarbete internt.

– Våra bolag bidrar på olika sätt i arbetet med att skapa och upprätthålla ett hållbart samhälle. Arbetet kräver en rad olika kompetenser – specialister, tekniker, montörer, ingenjörer, projektörer, projektledare etc – för att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjningen fungerar på ett effektivt sätt, säger Ulrika.

– Uniwater som koncern utvecklas och växer kontinuerligt. Dessutom verkar vi i en föränderlig bransch där vi strävar efter att vara kunskapsledare. Därmed behöver vi vara lyhörda, öppna för förändring och ständigt ha en dialog om vad som är på gång. Det är otroligt spännande och innebär att vi behöver kunna attrahera ny kunskap. Det skapar också möjligheter för våra befintliga medarbetare att utvecklas och att vara med och att utforma sina egna karriärvägar inom koncernen, säger hon.

Idag arbetar cirka 270 medarbetare inom Uniwater och planen är fortsatt stark tillväxt.

För att nå ut och inspirera framtida medarbetare satsar Uniwater på att synas i olika sammanhang, exempelvis genom samarbeten med gymnasier och yrkeshögskolor, samt genom att denärvaro vid arbetslivsmässor.

Vil du veta mer om Uniwaters arbete med HR och kompetensförsörjning?
Kontaktperson Ulrika Stevrell ulrika.stevrell@uniwater.se

Är du intresserad av att jobba med framtidens VA-lösningar?
På vår karriärsida kan du skicka en spontanssökan till oss