2024-06-18

Politikerdialoger om framtidens vatteninfrastruktur

Uniwaters VD Pål Warolin och finansminister Elisabeth Svantesson
I maj 2024 hade Uniwater förmånen att träffa representanter från civilutskottet i Riksdagen och Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson. Under mötena fick vi möjlighet att framföra våra prioriterade frågor och huvudbudskap, vilka vi anser är avgörande för att säkerställa en hållbar och effektiv utveckling inom vatten- och avlopp.

Möten med civilutskottet och Sveriges finansminister

I slutet av maj hade Uniwater besök av 13 representanter från Riksdagens civilutskott, då vi visade vårt dotterbolag Nordiska VA Teknik AB:s projekt Skyfall, en dag- och skyfallspumpstation i Helenelund, Sollentuna. Även Uniwater-bolaget ASB VA-automation deltog och demonstrerade elskåp och automationslösningar som de levererar till projektet. Vi fick möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter inom VA-Sverige, såsom underhållsskulden, offentlig upphandling, ojämlik finansiering och kompetensförsörjning.

Ledamöter i civilutskottet i Sveriges Riksdag på studiebesök på projektet Skyfall, dagvattenpumpstation i Sollentuna,
samt representanter från ASB, Norvatek, SEOM och Sollentuna kommun

Samtidigt som studiebesöket pågick deltog Uniwaters VD Pål Warolin i möte med finansminister Elisabeth Svantesson, tillsammans med ett tiotal representanter för Göteborgs industri och näringsliv. Det gav ännu ett tillfälle att synliggöra vår bransch och våra perspektiv. Vårt medskick handlade även där om finansieringen för att rusta upp vatteninfrastrukturen i vårt land. Om inte vatten och sanitet fungerar i samhället, funkar inget.

Möjligheter och utmaningar i en samhällskritisk bransch   

Mötena med civilutskottet och finansministern är viktiga för vår bransch synlighet i samhällsdebatten. Vi vill ta plats i samhällsdialogen om vatteninfrastruktur genom att bidra med vår kunskap, erfarenheter och perspektiv från utförarledet. Vi hoppas kunna bidra till att forma en politik som ser till att vatteninfrastrukturen rustas upp jämlikt i hela vårt land, med hänsyn till miljö och klimat, grundat i både innovation, digitalisering och beprövade lösningar.

Upphandling med miljökrav och strategisk kompetensförsörjning

De utmaningar inom vatten- och avloppssektorn som vi vill uppmärksamma är lagen om offentlig upphandling, som ofta begränsar omställning för klimatet på grund av för stort fokus på lägsta pris. Det är viktigt att införa miljökrav i upphandlingar och att möjliggöra upphandling för implementering av ny teknik, som kan bidra till klimatomställningen. Nya smarta produkter kan göra stor nytta för att reducera energiförbrukning, rena vatten, minska exponering av skadliga ämnen och dessutom underlätta cirkularitet i större skala. Men nya produkterna och tjänsterna behöver upphandlas och installeras för att göra nytta och konkret bidra till klimatvinster.

Vidare vill vi poängtera vikten av att vatteninfrastrukturen rustas upp jämlikt i Sveriges kommuner och lyfta utmaningarna med vem som faktiskt ska göra jobbet. Vår bransch, liksom många andra teknikbranscher, står inför generationsskifte och kompetensbrist vilket skapar hinder för tillväxt. Läckande vattenrör blir problem som skjuts på framtiden, för kommande generationer.  En möjlig lösning för att komma till rätta med både bristande underhåll och kompetensbrist är satsningar för grupper på arbetsmarknaden som idag saknar jobb. Genom snabbspår med utbildning som matchas mot samhälleliga behov kan man lösa flera utmaningar på samma gång.

Att fånga tillfällen för dialog med Sveriges folkvalda är viktigt för oss, och vi kommer fortsätta att lyfta våra frågor så att vatteninfrastrukturen får den uppmärksamhet den förtjänar. Infrastrukturen för rent dricksvatten och fungerande avlopp är avgörande för ett hållbart samhälle.

För mer information kontakta

Carolina Jaworski

Kommunikations- och  hållbarhetsansvarig, Uniwater

carolina.jaworski@uniwater.se