2023-07-03

Uniwater och Kungsbacka kommun – samarbete för hållbar vatteninfrastruktur

Kärnan i Uniwater-koncernen är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla framtidens VA-infrastruktur. Målbilden för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Arbetet guidas av FN:s globala mål och innebär en kombination av interna insatser och nära samarbeten med kunder och leverantörer. Tre av Uniwaters koncernbolag – Norvatek, Elva och ASB – har samarbete med Kungsbacka kommun, söder om Göteborg. Här är ambitionerna höga när det gäller hållbarhetsfrågor, inte minst när det gäller vattenförsörjning.

Tillväxtkommun i framkant

Kungsbacka är en tillväxtkommun med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, inte minst
när det gäller vatteninfrastruktur.

– Miljö och hållbarhet har en framträdande plats på kommunens agenda. Det finns stort
engagemang och kunskap hos många personer i ledande befattningar. VA-branschen i stort
är – eller har i alla fall varit – ganska konservativ, men vi vill gärna hitta nya, bättre lösningar.
Vår verksamhetschef uppmuntrar oss att testa ny teknik samt utforska de möjligheter som
digitaliseringen ger. Det är otroligt positivt, säger Joakim Ekberg, projektledare VA i
Kungsbacka.

Gemensam produktutveckling

Uniwaterbolaget Norvatek levererar nya pumpstationer och underhåller befintliga system.
Ofta i samarbete med systerbolaget ASB VA-automation. Elisabet Edlund, projektledare hos
Norvatek, betonar vikten av tät dialog mellan Norvatek och kommunen, där de gemensamt
vidareutvecklar och implementerar lösningar för att säkerställa driftsäkerheten hos
pumpstationerna.
– Vi uppskattar samarbetet med en uppdragsgivare, som vill dra åt samma håll som vi, mot
ett mer hållbart samhälle. På kommunens initiativ håller vi just nu exempelvis på att testa en
beläggning som skyddar pumpstationerna mot svavelväte och förlänger deras livslängd,
berättar Elisabet.
– Historiskt sett har nog både vi och andra beställare tackat nej till innovativa, hållbara
materialval eftersom det tenderar att fördyra projekt kortsiktigt. Rent generellt behöver både
beställare och leverantörer efterfråga och föreslå mer hållbara lösningar. I samtal med
Norvatek finns det inga tveksamheter när vi kommer med utvecklingsidéer och förslag.
Tvärtom, här är man väldigt tillmötesgående, säger Joakim.

Samverkan bidrar till nya lösningar och hållbar utveckling

– I dagarna startar vi även bygget av ett avloppsreningsverk i Ölmanäs. Det är ett
samverkansprojekt mellan kommunen, Uniwaterbolaget Elva och byggföretaget ByggDialog.
Ibland visar det sig att det inte är särskilt fördyrande att byta till ett mer hållbart material eller
drivmedel. I projekt där vi samverkar för att hitta lösningar är det just sådant vi kan upptäcka
och åstadkomma tillsammans, säger Joakim.

Elva är också samarbetspartner i utbyggnaden av Hammargårds reningsverk, som är
Kungsbacka kommuns enskilt största satsning på en hållbar utveckling för framtiden.
Projektet planeras pågå under kommande 4-5 år.

Läs mer om vårt dotterbolag Elva

Läs mer om vårt dotterbolag Norvatek 

Läs mer om vårt dotterbolag ASB VA-automation