2024-03-01

Ökat fokus på hållbarhet för att designa framtidens vatteninfrastruktur

Uniwater, nordisk koncern med fokus på vatteninfrastruktur, vill accelerera hållbarhetsarbetet inom vatten och avlopp. Genom innovativa lösningar och bred kompetens är de med och minskar klimatavtrycket från de kommunala VA-anläggningarna och främjar en mer hållbar vattenhantering.

Uniwater består av en grupp specialistföretag med inriktning på VA-infrastruktur. Koncernen har ett 15-tal dotterbolag i Norden, som alla arbetar med olika tjänster och produkter för att säkerställa vattnets kretslopp i samhället. Från byggnation av vattenverk, reningsverk och pumpstationer till automation, styrning, underhåll och produkter som krävs som ett fungerande VA-nät.
– Vi täcker hela spektret. Våra dotterbolag är specialister som levererar tjänster, produkter och processlösningar brett inom vatten och avlopp. Genom vår bredd kan vi hjälpa våra kunder från olika utgångpunkter, både de som är långt fram i processen och de som ligger efter och vill rusta sig för framtiden, säger Mats Andersson, vd för två av bolagen – ELVA och Emendo.

Genom såväl ägare som ledningsgrupp finns ett stort och uttalat hållbarhetsfokus. Det gör att samtliga dotterbolag i koncernen arbetar aktivt med detta och är lyhörda för vad som sker på området.

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i vår bransch och med vår kompetens och erfarenhet bidrar vi till att accelerera hållbarhetsarbetet ute i kommunerna. Ett nyckelord här är tillsammans. Ingen sitter på alla svaren, men vi behöver gå framåt gemensamt för att minska klimatpåverkan. Kraven utifrån ökar och det är helt nödvändigt att vi ställer om nu.

Mats Andersson, VD Elva och Emendo

Besparingar för ekonomi och miljö

Inom dotterbolagen ELVA och Emendo, som Mats Andersson är vd för, så arbetar man med att konstruera och projektera vatten- och reningsverk. Bland annat har ELVA nyligen byggt och driftsatt ett helt kemikaliefritt vattenverk. Genom smarta processlösningar har vattenverket i Degerfors försetts med energioptimerade produkter, som gör att vattenverket sparar hundratusentals kilowattimmar varje år, säger Mats och fortsätter:
– Genom smart och optimerad styrning av utrustning, energioptimerade pumpar och en solenergianläggning uppnås lägre energiförbrukning och energikostnader. Dessutom var allt material förtillverkat, vilket gjorde att vi kunde optimera transporter och montagetid.

Omvärld i förändring och eftersatt infrastruktur

Vår värld är i ständig förändring och infrastrukturen i Sverige är eftersatt. Urbanisering leder till förtätning i våra städer, alltmer hårdgjorda ytor med mindre avrinningsområden som följd samt mer frekventa 100-årsregn. Detta är några av de problemställningarna som Uniwaters kunder, kommunerna, ställs inför. Vidare berättar Mats Andersson att de flesta av landets vatten- och reningsverk samt pumpstationer är byggda på 50-, 60-, och 70-talet.
– Investering- och upprustningsbehovet är stort. Vi deltar i ett stort antal om- och nybyggnationer, både av stora och mindre reningsverk över hela landet där vi ofta är helt ansvariga för processutformningen inklusive hållbarhetsaspekterna. Genom att bygga nytt eller bygga om moderniserar vi för att kommande generationer ska få lika god tillgång som vi har haft till vårt viktigaste livsmedel.


Investeringsbehovet enbart för vatten och avlopp uppskattas vara 31 miljarder kronor per år enligt Svenskt vatten, och det saknas cirka 10 miljarder årligen (enligt beräkningar från våren 2023). Utöver finansiering saknas det personal. Samma rapport pekar på att investeringsbehovet motsvarar 18 000–25 000 arbetstillfällen.
– Om man söker en stabil karriär i en bransch med mycket jobb framöver, då ska man söka sig till VA, menar Mats Andersson.

Pilotprojekt – hållbar pumpstation

Hållbarhet ska integreras i hela värdekedjan inom Uniwater och ett exempel är pilotprojektet hållbar pumpstation. Flera av Uniwaters dotterbolag jobbar med att projektera och tillverka pumpstationer, och levererar drygt 400 pumpstationer varje år.
– Det handlar om att få hela kedjan att bli så ansvarstagande som möjligt, för att minska klimatavtrycket från de pumpstationer vi levererar och installerar. I denna produktutveckling ser vi över materialval, produktion, energiförbrukning och dess användning för att få perspektiv över hela livscykeln, säger Mats Andersson.

Ett annat område som Uniwaters dotterbolag jobbar med är renovering för att förlänga livslängd på VA-nätet, till exempel genom anborrning och blockering.
– Med hjälp av smart teknik blockerar våra kollegor flödet på trycksatta rör för att göra både service och underhåll. Det blir inget spill, inga onödiga transporter och inte något avbrott hos hushållen. Det är både hållbart och kostnadseffektivt, avslutar Mats Andersson.

TEXT: Christopher Blanck

Vill du veta mer om framtidens vatteninfrastruktur och våra tjänster?

Kontakta Mats Andersson, senior rådgivare i Uniwaters ledningsgrupp och VD för Uniwater-bolagen Elva och Emendo mats.andersson@elvaab.se