2024-03-25

Stark tillväxt för nischade tjänster inom vatten och avlopp 

Utökad kundkrets, breddad geografisk räckvidd och en stark tillväxtkurva – efterfrågan inom blockering och anborrning växer och affärsområdet Uniwater Solutions står stadigt. Anborrning och blockeringstekniken har många fördelar genom effektivare resursanvändning, reducering av utsläpp och minskad belastning på VA-nätet.

Infrastrukturen för vatten och avlopp är i stort behov av både underhåll och renovering. I Sverige beräknas underhållsskulden till cirka 10 miljarder kronor årligen enligt Svenskt vattens senaste investeringsrapport, och efterfrågan växer på lösningar som gör det möjligt att genomföra underhåll smidigt och utan avbrott för hushållen.  Anborrning och blockering är exempel på nischade tjänster som innebär just detta. Med anborrning och blockering kan rörarbeten genomföras utan att hela system behöver stängas av, tömmas eller orsaka störningar för konsumenterna. Tekniken kan användas inom VA, men även för fjärrvärme, kyla, VVS och inom industrin.  

Ett exempel från 2023 är Kraftringens fjärrvärmenät i Lund som behövde åtgärda en läckande ledning som var lokaliserad inne i en fjärrvärmekammare. Ett vanligt underhåll hade inneburit tömning och påfyllnad av 3 000 kubikmeter fjärrvärmevatten med negativ miljöpåverkan som följd. Proco Services etablerade fyra blockeringar på ledningarna runt kammaren och underhållet kunde ske utan avbrott och onödig miljöpåverkan.  

– Med våra tjänster kan vi erbjuda ett rationellt underhåll utan negativ miljöpåverkan. Genom mindre negativ belastning på miljön bidrar vi till en hållbar vattenförsörjning i Sverige, säger Olof Nordin, affärsområdeschef för Uniwater Solutions och VD på Proco Services.  

Tjänsterna bidrar till minskade utsläpp i form av att kunden minskar sina behov av att transportera vatten, fjärrvärmevatten eller avloppsvatten, att släppa ut till recipient eller att behöva starta upp alternativ produktion.  

Anborrning och blockering – så går det till

Expansion till fler regioner

Under 2023 har Uniwater-koncernen och affärsområdet Solutions förvärvat det finska bolaget Tonisco. Förvärvet innebär en geografisk breddning till Finland och en möjlighet att nå betydligt fler kunder än tidigare.  

– Jag skulle säga att vi i dag har en unik position inom anborrning och blockering av trycksatta rör, säger Olof Nordin.  

Inom affärsområdet Solutions ingår tre bolag – Tonisco, Svanesunds Rör och Proco Services. Framåt vill Olof Nordin se att varje bolag har en tydlig hållbarhetsidé och att de bolag som förvärvas har fokus på hållbarhet. Men han ser också att det bästa sättet att påverka är genom att växa och erbjuda nya kunder möjligheten att använda affärsområdets tjänster. Detta för att undvika onödiga utsläpp och på så sätt bidra till en mer hållbar vattenförsörjning i Sverige.  

Läs mer om bolagen inom Uniwater Solutions här 

För ytterligare information kontakta

Olof Nordin, affärsområdeschef Uniwater Solutions, olof.nordin@proco.se