September 2021

Överföringsledning Grycksbo-Bergsgården

Uniwater bidrar till framtidssäkrad vattenförsörjningen i Falu Kommun.


Norvatek, Dala Kommunalteknik och ASB i samarbete.
Nyligen slutbesiktigades en ny överföringsledning mellan Grycksbo och Bergsgården i Falu Kommun. Målet med ledningen har varit att trygga vattenförsörjningen och ersätta ett par av kommunens mindre avloppsreningsverk. I projektet har Uniwater-bolagen Norvatek, Dala Kommunalteknik och ASB arbetat tillsammans för att leverera de pumpstationer som nu ersätter de gamla reningsverken. 
– Skanska har varit övergripande ansvarig i projektet. Vi systerbolag inom Uniwater har, som underleverantörer till Skanska, samarbetat och kompletterat varandras specialiteter med olika lösningar till pumpstationerna, säger Lotta Stenberg, platschef på Dala Kommunalteknik.


Centraliserad försörjning.
Byggnationen innebär att avloppsvatten från Grycksbo och Bergsgården pumpas till Främby avloppsreningsverk i Falun. De gamla avloppsreningsverken i Grycksbo och Bergsgården läggs ner och ersätts med pumpstationer.


Förenad expertis för att nå bästa lösningen.
Lösningarna för pumpstationerna togs fram i samarbete mellan VA-experter hos de tre Uniwater-bolagen med den gemensamma målsättningen att nå bästa möjliga funktion.
– Norvatek har levererat själva pumpstationerna. Vi på Dala Kommunalteknik har primärt levererat svetsade rördelar. Vi har också stått för allt montage inne i pumpstationerna. ASB har byggt elskåpen och ansvarat för elinstallationerna, berättar Lotta Stenberg.
Pumpstationerna ligger i Bergsgården, strax norr om Varpans strand, och i Grycksbo intill det gamla avloppsreningsverket.
– Hade sträckan mellan Grycksbo och Bergsgården haft mer höjdskillnader så skulle vi nog ha behövt ytterligare en pumpstation längs vägen. Stationen i Bergsgården ligger väldigt vackert vid vattnet och själva ledningarna ligger delvis i sjöbotten. Den stationen är kopplad till det ordinarie ledningsnätet som leder till reningsverket i Falun, säger Lotta Stenberg.

Överföringsledningen mellan Grycksbo och Bergsgården utgör den första etappen av två i ett större projekt inom Falu Kommun.