Water Treatment

Water Treatment

Vatten- och avloppsrening är förutsättningar för dricksvatten till hushåll och samhälle, och för renare vatten tillbaka till naturen. Våra specialister projekterar, utvecklar, bygger och renoverar vatten- och reningsverk i hela Sverige. Uniwaterbolagen AVVAtech, Aquasvea, Elva Processautomation och Emendo ingår i affärsområdet. 

Framtidssäkring för rent vatten och sanitet

Vatten- och avloppsrening är grundbultar för vattnets kretslopp i samhället och för att vårda vatten som livsmedel. Det finns ett stort om- och nybyggnadsbehov i Sverige då de flesta vatten- och avloppsreningsverk är byggda på 50-,60- och 70-talet. Svenskt vatten uppskattar 2023 ett årligt investeringsbehovet på 31 MSEK.

Uniwaters specialister framtidssäkrar vattentillgång genom att utveckla, bygga och renovera vatten- och reningsverk.

 

Förbättrad smak och lukt i Kirunas dricksvatten tack vare sandfilter

Aquasvea ansvarade för maskin- & processinstallationerna i ny- om byggnationen av Kirunas vattenverk. Leveransen innehöll bland annat ny lamellsedimentering, kemiinstallationer och nya mät- och analysfunktioner. 

Enligt Livsmedelsverkets direktiv ska det finnas tre så kallade barriärer för att rena råvattnet, som kommer från Torne älv. Vattnet renas med UV-ljus och klor som tar bort eventuella bakterier, virus och parasiter. Dessutom används en tredje barriär; kemisk fällning – som innebär att oönskade partiklar i vattnet klumpas ihop och sjunker till botten innan de filtreras bort.

För att helt få bort det sista av smak, lukt och färg från vattnet har de gamla sandfiltren bytts ut mot aktivt kol som effektivt renar vattnet. Vattenverket levererar idag 8-10 miljoner liter vatten per dygn ut till ledningsnätet men har en maxkapacitet att leverera upp till 15 miljoner liter per dygn vilket ger Kiruna tätort utrymme att växa upp till 27 000 invånare. 

Ökad kapacitet och mer energieffektivt reningsverk

Våren 2019 fick ELVA Processautomation i uppdrag, av Samhällsbyggnad Bergslagen, att som totalentreprenör projektera och genomföra om- och nybyggnationen av Noras framtida avloppsreningsverk.
Reningsverket i Nora är den största satsningen som gjorts i kommunen, och är ett viktigt steg i kommunens långsiktiga plan att bli 13 000 invånare till 2030.

Med miljö som utgångspunkt satsade Elva på smarta och energioptimerande produkter. Resultatet blev en anläggning i god balans mellan innovation och beprövad teknik – ett framtidssäkrat reningsverk med solceller, optimerad funktionalitet och servicevänlighet. Reningsverket i Nora invigdes hösten 2022.

Degerfors nya vattenverk renar dricksvatten utan kemikalier

 Det nya vattenverket i Degernäs, strax utanför Degerfors, renar vattnet utan kemikalier. Uniwaters dotterbolag Elva AB var totalentreprenör med ansvar för utformning och byggnation, en investering som ska säkra vattenförsörjningen till kommuninvånarna under lång tid framöver. Elvas målsättning var att tillsammans med kunden skapa ett toppmodernt, miljövänligt verk som även hanterar de ökade mängderna järn och mangan i kommunens grundvatten.

Elvas projektörer utformade det nya vattenverket med en kombination av beprövad teknik och innovativa lösningar. Resultatet blev smart styrning av utrustning, energioptimerade pumpar och en solenergianläggning, som bidrar till lägre energiförbrukning och energikostnader. Tack vare solcellerna på taket beräknas det nya vattenverket spara 200 000 kwh per år. Vattenverket i Degerfors invigdes i maj 2022.

AVVAtech

Kärnan i Avvatechs verksamhet är att leverera pålitliga och effektiva lösningar inom vattenrening och avloppsrening till sina kunder. Företaget är även leverantör av komponentleveranser och kompletta anläggningar (turn-key). 

Aquasvea

Aquasvea projekterar och levererar kompletta vatten- och reningsverk, för offentliga och privata kunder. Aquasveas tjänster omfattar såväl funktions-som utförandeentreprenad.

Elva

ELVA Processautomation AB är en av de ledande leverantörerna inom om- och nybyggnationer av vatten- och avloppsreningsverk. ELVA grundades 2004 och har sin kärnverksamhet i projekt- och processledning inom vatten och avlopp. Företaget erbjuder en bredd tjänster, som ny- och ombyggnation av vatten- och avloppsreningsverk, periodisk besiktning, tillståndsprocesser, miljörapporter, HACCP med mera.

Emendo

Emendo levererar kompletta avloppsreningsverk för 50-5000 pe till kommuner och samfälligheter samt erbjuder ombyggnationer och driftstöd.

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fem specialistområden.

Pumping stations
Water Treatment
Products
Solutions