2022-11-22

Hållbar produktion och mindre utsläpp från cement för minskad klimatpåverkan

Pumpstation i Åsa, på äng
Att bidra till rent vatten i samhället genom hållbar VA-infrastruktur. Det är kärnan i allt vi gör, och vi har en hög ambition. Vår målbild för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål, där vi bland annat prioriterar mål 12. Mål 12 fokuserar på strukturer för mer hållbar konsumtion och produktion. Vi ser att vi kan göra skillnad såväl brett som djupt inom detta mål genom att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan. Detta viktiga arbete innebär en kombination av interna insatser och samarbeten med kunder och partners. Allt hänger ihop, precis de globala målen.

FNs globala mål för hållbar utveckling, 17 sdg
FN:s 17 globala mål utgör vårt ramverk för hållbar utveckling.

Mer klimatsmarta pumpstationer genom aska i cementen

Inom Uniwater har man identifierat områden för klimatarbetet som utgår ifrån affären, där möjligheterna att påverka är som störst. Här arbetar Uniwater exempelvis med inköpen av cement och stål – två material som orsakar förhållandevis stora koldioxidutsläpp vid tillverkning. Insatser som begränsar utsläppen kan därmed göra stor skillnad.
– Vi har nytta av att arbeta med leverantörer som också har ambitiösa klimatmål, exempelvis Cementa som har ett internt mål om att vara klimatneutrala 2030. Det innebär netto noll koldioxidutsläpp under cementproduktens livstid, berättar Therese.

Klimatanpassningar i hela kedjan

Uniwaters klimatarbete utgår från globala, europeiska och svenska mål liksom från kundernas leverantörskrav. Upphandlingskrav, regelverk och tekniska möjligheter är föränderliga och kräver ständiga förbättringsinsatser.
– Inom Uniwater arbetar vi målmedvetet för att minska vårt klimatavtryck i linje med den senaste klimatforskningen. Vi arbetar med interna förbättringar på klimatområdet, exempelvis har vi gått över till fossilfri energi hos alla koncernbolag. Vi har också uppdaterat vår koncernövergripande fordonspolicy med utsläppskrav. Denna policy kommer att ses över och justeras efterhand, säger Therese Löwenberg, kvalitets- och hållbarhetsansvarig hos Uniwater.

Norvatek är det Uniwater-bolag som köper in störst volymer cement för användning vid tillverkning av pumpstationer. De har tidigare använt anläggningscement, men har nu inlett tester med det så kallat anläggningscement FA från Cementa.
– Genom att dryga ut cement med flygaska, som är en energiproduktion med hjälp av kol, kan utsläppen minska rejält. Beräkningar visar att koldioxidutsläppen minskar med ca 20 procent per tillverkat ton cement jämfört med den vanliga anläggningscementen. Just nu genomför tester hos Norvatek. Målsättningen är att övergå till anläggningscement FA under första kvartalet 2023, vilket känns väldigt positivt, säger Therese.

Leverantörer som inspirerar

Ett annat exempel på leverantörer som är i föregångare inom klimatområdet är portugisiska Fucoli, en tillverkare av produkter för vatteninfrastruktur som Uniwaters dotterbolag Ibeco har ett nära samarbete med. Fucoli använder bara grön el och återvunnet stål som de samlar in lokalt i sin tillverkning.
– Det stål Uniwater bolagen köper in är främst stål som används till brunnar, och armering till betongelement för pumpstationer. Vi väljer stål som innehåller hög andel återvunnet material och merparten av stålet, ca 80 procent, kommer från Europa. Idag kan vi inte få tag i vissa rördimensioner i Europa, men vi arbetar med målsättningen att ytterligare öka andelen stål som kommer från närområdet, säger Therese.

Ventiler i återvunnet stål, producerad av Fucoli
Ventiler av återvunnet stål, producerade av Fucoli i Portugal.

För mer information om Uniwaters hållbarhetsarbete, kontakta Therese Löwenberg, kvalitets- och hållbarhetsansvarig, therese.lowenberg@uniwater.se