2022-09-26

Uniwater fokuserar på energireducering för att nå hållbarhetsmål

Kärnan i allt som görs inom Uniwater-koncernen är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Målbilden för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Arbetet guidas av FNs globala mål, där man bland annat prioriterar mål 12 med fokus på att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Inom ramarna för mål 12 arbetar Uniwater bland annat med energireducering. Här drar koncernen nytta av sin storlek och unika bredd av kompetenser inom el, VA-produkter, pumpstationer och vattenverk. Samarbete och kunskapsöverföring specialister emellan accelererar utvecklingen.

Interna insatser.
Uniwaters övergripande målsättning inom energireducering för 2025 är att vara 50% klimatneutrala – ett mål som brutits ner i mätbara delmål. De interna insatserna för att nå målen kretsar kring att kartlägga bolagens energianvändning och genomföra relevanta åtgärder.
– Energimässigt har vi ingen verksamhet med särskilt tung förbrukning, men vi kan ändå göra skillnad. Vi kartlägger exempelvis belysning, ventilation och uppvärmning. Sedan gör vi anpassningar och byter till bättre energikällor där vi kan för att minska onödigt slöseri. Det handlar exempelvis om att byta ut gamla lysrör och styra uppvärmning och ventilation i lokalerna, säger Therese Löwenberg, kvalitets- och hållbarhetsansvarig inom Uniwater.
Under hösten kommer det interna arbetet med energibesparing att intensifieras i alla affärsområden inom koncernen.

Stora skillnader för kunderna och samhället.
De stora energireducerande åtgärderna görs på kundsidan, genom rådgivning och effektiva lösningar som minskar energianvändningen i samhället. Hos Uniwater-bolaget ASB, specialister på energieffektiv och driftsäker VA-automation, har man arbetat med energifrågor länge.
– Överlag är våra kunder medvetna och intresserade av att hitta energieffektiva lösningar, inte minst de större kommunerna. Vi arbetar proaktivt och påtalar när vi ser möjligheter att spara energi. Ofta kommer vi fram till lösningar tillsammans, berättar Anne Mielonen, teknisk specialist på ASB.
Många kommuner drar nytta av den digitala utvecklingen genom att överföra information från VA-utrustning till centrala övervakningssystem och fjärrstyra funktioner. ASB arbetar bland annat med att installera frekvensomformare i sina styrskåp för att minimera elförbrukningen.
– I stället för att pumparna går med full effekt så regleras flödet efter behov. Med lägre frekvens sjunker förbrukningen ganska snabbt. Likaså kan vi montera lösningar så att uppvärmningen i pumpstationer kan fjärrstyras efter behov. Vi installerar även in interna energimätare i pumpstationer och reningsverk för att mäta och övervaka energiförbrukningen på enskilda objekt. Då kan kunden övervaka att allt fungerar och upptäcker eventuella avvikelser snabbt, säger Anne.
– En annan lösning är att sätta tryckgivare och mäta utgående vattenflöden. Ett minskat flöde kan vara tecken på läckage eller slitage. När det upptäcks tidigt kan problemet hittas och åtgärdas snabbt, vilket förlänger livslängden hos utrustningen. Det ger fördelar både på energisidan och för klimatet i form av materialbesparing, säger Anne.