2024-01-04

Uniwater arbetar för säkert dricksvatten

Uniwaters verksamhet går ut på att skapa hållbar vatteninfrastruktur. Specialisterna i våra dotterbolag bidrar med expertkunskap och lösningar för dricksvattenförsörjning, och det finns ett starkt engagemang för att skapa trygg och säker hantering av vårt viktigaste livsmedel.

Uniwater finns för samhället, som är både brukare och ägare av infrastrukturen för vatten och avlopp. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om dygnet, dag efter dag, månad efter månad, år efter år. För det mesta gör den också det och därför är tillgång till rent vatten något som många av oss tar för givet. Men tillgången kan påverkas, till exempel av översvämningar, stora läckor, elavbrott, olyckor eller sabotage som förorenar vattentäkter. Nyligen tittade Uniwater närmare på de hot och risker som finns för vårt dricksvatten.

Vattenförsörjningens utmaningar

I arbetet med att utvärdera hot och risker mot rent dricksvatten hämtade Uniwater information från MSB, Livsmedelsverket och Svenskt Vatten samt den lagstiftning som styr tillsyn och underhåll av dricksvattenreservoarer och ledningsnät.

– Det finns risker när gäller tillgång och kvalitet på vårt viktigaste livsmedel; vatten. Det är Livsmedelsverket som har det övergripande ansvaret för produktion, hantering och kvalitet. De har utfärdat författningar som styr detta. I dessa framgår det bland annat att dricksvatten ska vara hälsosamt och rent samt att de som tillhandahåller dricksvatten ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att obehöriga inte kan ta sig in i anläggningarna, berättar Åsa Ekdahl, VD för ABAT, ett av Uniwaters dotterbolag.

Åsa Ekdahl VD för ABAT

Åsa fortsätter:
– Författningarna är tydliga och relevanta. Däremot är det otydligt hur man på operativ nivå säkerställer skyddet mot sabotage, kontaminering och miljöpåverkan. Det saknas både politiska styrmedel och finansiering för att säkra den lägsta accepterade standarden. Det finns bra rekommendationer som utgår ifrån branschpraxis, men de är inte tvingande och därmed följs de inte alltid. Ofta på grund av att de ekonomiska möjligheterna för tillsyn och underhåll ser olika ut hos kommunerna. Gör rekommendationerna tvingande, och ge ekonomiskt stöd på nationell nivå för att skapa en robust och jämlik tillgång till rent dricksvatten över hela landet.

Långsiktig planering och kontinuerligt underhåll

Tillgång till dricksvatten är avgörande för människor och många av våra samhällsfunktioner. Därför behöver alla aktörer som, direkt eller indirekt, arbetar med dricksvattenförsörjning ha beredskap för störningar i verksamheten. Hos Uniwater-bolagen förespråkas långsiktig planering för att upprätthålla god dricksvattensäkerhet även vid en eventuell kris eller brist.

Ett effektivt skalskydd, periodisk tillsyn och anpassat underhåll är mer kostnadseffektivt än att vänta in problem och behöva göra stora, kanske oplanerade insatser på en gång. Samtidigt vet vi att underhållet på stora delar av landets rörledningsnät och reservoarer är kraftigt eftersatt och att det krävs stora ekonomiska insatser för att komma ikapp.

Åsa Ekdahl, VD ABAT

Framtiden för dricksvattenskydd

Uniwater belyser också vikten av dricksvattenskydd i reservoarerna för att säkerställa vattenkvaliteten, undvika kostsamma åtgärder och minska risken för vattenbrist.

– De största hoten i reservoarerna utgörs av föroreningar från jordbruk, industrier och mänsklig aktivitet, risk för övergödning och bakterietillväxt samt klimatförändringar. För att möta dessa hot ser vi att man kan införa noggrannare övervakning samt bättre vattenreningsprocesser och markanvändningsplanering. Genom att implementera nationella standarder kan man också undvika ojämlikheter mellan kommuner och skapa en mer robust dricksvattentillgång för framtiden, Åsa Ekdahl.

För mer information

Kontakta Åsa Ekdahl, VD ABAT, info@abat.se

ABAT tillverkar specialprodukter för byggindustrin, främst olika typer av luckor i aluminium och rostfritt. Läs mer om ABAT på deras webbsida